CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: 0277 3857570 - 3851943. Fax: 0277 3872982. Mã số thuế: 1400384433

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Mẫu số (Form):01GTKT0/001
Ký hiệu (Serial):AE/19E
Số hóa đơn (No.):0000000
Ngày hóa đơn (Date)://

STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Item)
Số lô
(Batch)
Hạn dùng
(Exp. Date)
ĐVT
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Unit Price)
Thành tiền
(Amount)
CK %
(Discount)
ABCDE123=1x24
1
Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)
 
 
Người bán hàng (Seller)
(Signed digitally by)

Signature Valid

Ký bởi: Chi Nhánh 3 - Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm tại Bình Dương
Ký ngày:

- Mã hóa đơn ; Đường dẫn tra cứu hóa đơn: http://hddt.imexpharm.com/tracuu
Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone)
noview